Informacja o wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 177) winne w terminie do dnia 26 października 2017 r. złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Opolu (na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-954 Opole, ul. Reymonta 24).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 § 1 cyt. wyżej ustawy:

  • oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenie kandydata, czy był karany za wykroczenia                 i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
  • oryginał odpisu lub poświadczonej notarialnie kserokopii dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznawanych w Polsce,
  • oryginał, odpis lub  poświadczonej notarialnie dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego, w przypadku osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego dokument potwierdzający fakt wykonywania tego zawodu przez co najmniej 3 lata,
  • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz.U.2016.1721) albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
  • wypełnioną ankietę personalną (druk ankiety personalnej do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Opolu),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,
  • życiorys,
  • oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesora (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 / 4001 218, 4001 261.