Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.

                      

I. Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole;

II. Sygnatura Konkursu – PO IV WOS 1111.2.2019;

III. Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1 w Prokuraturze Rejonowej w Opolu;

IV. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora (wniosek o dopuszczenie do konkursu);
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu poświadczającego ukończenie zagranicznych studiów uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby,
 9. do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Oferty na stanowisko asystenta prokuratora należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora" oraz wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydat składa wymagane dokumenty w Prokuraturze Okręgowej w Opolu albo przesyła pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

V. Termin złożenia dokumentów -  do dnia 10 kwietnia 2019 r.,

VI. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu (II etap)25 kwietnia 2019 r., godz. 900, Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole (sala konferencyjna).

VII.    Zakres przedmiotowy konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu  pierwszego  -  selekcji  wstępnej   zgłoszeń  kandydatów  pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego – testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego,
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja przygotowuje pytania testowe i dwa tematy pracy pisemnej, o których mowa wyżej mając na względzie konieczność oceny posiadanej przez kandydatów:

 1. znajomości przepisów prawa w dziedzinach prawa karnego materialnego, procesowego oraz konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,
 2. umiejętność stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

Zakres wykonywanych czynności przez asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (077) 4001 218, 4001 261 lub w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole, w pokoju 26.