Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole

Zgodnie z §36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu przeznacza do sprzedaży zużyte/ zbędne mienie ruchome zaklasyfikowane do sprzedaży, a określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników , mogą zgłaszać pisemne oferty podając wykaz przedmiotów ( ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 30 sierpnia 2017r. do godz. 15. 00:

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariatpo@opole.po.gov.pl

- faxem pod nr (77) 4001 238

- pocztą: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul .Reymonta 24, 45-066 Opole

- osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu

Niepełne dane we wniosku oraz brak odpisu statutu, skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.