Ołoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego

Zgodnie z par.36 ust.1 Rozporządzenia rady Ministrów z dn. 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majatku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu przeznacza do sprzedaży zuzyte mienie ruchome zaklasyfikowane do sprzedaży, a określone w załacznikach 1,2,3 do niniejszego ogłoszenia.

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowne nabyciem poszczególnych składników, mogą złaszać pisemne oferty podając wykaz przedmiotów (ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 18 października 2017 r. do godz. 15:00:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariatpo@opole.po.gov.pl,
  • faxem pod nr 77 4001 238,
  • pocztą: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole,
  • osobiście przez pozostawienie wniosku w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Niepełne dane we wniosku oraz brak odpisu statutu skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.