RODO

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Opolu z siedzibą przy ul. Reymonta 24, 45-066 Opole, reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego - Lilianę Kaperę-Kopczyk
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest  Katarzyna Zienkiewicz, e-mail: katarzyna.zienkiewicz@opole.po.gov.pl, tel. 77 4001218
  3. Podstawą prawną do przetwarzania korespondencji przesyłanych drogą elektroniczną jest w szczególności § 7, § 10, § 13 oraz pozostałe ogólne zasady Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z 2017 poz. 174 t.j.);
  4. W procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewniają odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów, biura obsługi prawnej itp.;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w wersji elektronicznej do momentu zakończenia celu przetwarzania;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w wersji wydruku papierowego przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie przepisami archiwizacyjnymi;
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania;
  8. Danych zawartych w korespondencji nie ma możliwości usunięcia, ograniczenia ich  przetwarzania czy przeniesienia danych na żądanie. Nie ma również możliwości wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  9. Korespondencja przesłana do prokuratury nie podlega przekazaniu ani udostępnieniu, za wyjątkiem potrzeb prowadzonych postępowań karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uprawnionych organów na podstawie odrębnych przepisów prawa na ich uzasadnione żądanie. Dostęp do danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy.